A kérelem benyújtásához előzetesen időpontot kell egyeztetnie!

A kérelem beadásához kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

 • érvényes külföldi (pl. horvát) személyazonosító igazolvány vagy útlevél
 • Kitöltött honosítási kérelem formanyomtatvány.
 • A kérelmező/kérelmezők saját álampolgársága szerinti születési anyakönyvi kivonata, hiteles magyar fordítással ellátva vagy pl. horvát kivonat esetén többnyelvű formanyomtatvánnyal ellátva (magyar nyelven).
 • A kérelmező – abban az esetben, ha házas, elvált, vagy özvegy – házassági anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással ellátva vagy pl. horvát kivonat esetén többnyelvű formanyomtatvánnyal ellátva (magyar nyelven). Elváltak esetén jogerős házassági bontőítélet, özvegyek esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata szükséges, hiteles magyar fordítással. (Abban az esetben, ha a házassági anyakönyvi kivonaton szerepel a házasság megszűnésére vonatkozó adat, nem szükséges a házassági bontóítélet, vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.)
 • Születés és házasságkötés (amennyiben házas, elvált vagy özvegy a kérelmező) hazai anyakönyvezéséhez szükséges kitöltött adatlap.
 • Igazolás magyar állampolgár felmenőről (ha a kérelmező soha nem volt magyar állampolgár). Felmenői igazolás lehet: születési anyakönyvi kivonat, katonakönyv, cselédkönyv, iskolai bizonyítvány, egyházi igazolás, munkakönyv – amelyekből egyértelműen megállapítható a felmenő születési helye és ideje. Ha ezen dokumentum idegen nyelvű, arról is hiteles magyar fordítást kell készíttetni. Fontos, hogy a kérelmező és a hivatkozott felmenő között a rokoni kapcsolat (kapcsolati lánc) egyértelmű legyen (pl. ha dédnagyapára hivatkozunk, akkor hozni kell a szülő, a nagyszülő és a dédszülő okiratait is).
 • Amennyiben magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek, úgy a magyar lakcímkártyájukat és egyéb magyar dokumentumaikat is hozzák magukkal.
 • 18 év alatti személy esetében – amennyiben csak az egyik szülő jár el – közjegyzői meghatalmazás/hozzájárulás szükséges a másik szülőtől.

A kérelmező a kapott időpontban személyesen megjelenik személyazonosításának elvégzése, magyar nyelvtudásának ellenőrzése, biometrikus adatainak rögzítése és a honosítási kérelem benyújtásának érdekében.

 • A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, a 6. életévüket be nem töltött kiskorúak megjelenése azonban nem kötelező, azzal, hogy amelyik gyermek az eskü várható időpontjáig betölti a 6-ik életévét, annak kötelező a megjelenése. A kérelem átvételekor biometrikus adatok kerülnek rögzítésre (fénykép, ujjlenyomat, elektronikus aláírás), amelyre azért van szükség, mert a honosítási okirattal egyidejűleg, elektronikus személyazonosító igazolvány is kiállításra kerül. Kérjük, hogy a kérelem beadásakor törekedjenek a 6 év alatti gyermekek személyes megjelenésére is. A 6 év alatti gyermek esetén mindenképp hozzanak el a gyermekekről készített 1 db igazolványképet. A kérelem beadásához egy 4x4 cm méretű, fehér háttér előtt készített igazolványkép szükséges. Az ügyintézés során a kérelmezőknek  személyazonosságukat igazolniuk kell, ezért kérjük, hogy lehetőség szerint még legalább egy évig érvényes személyazonosító okmányt (pl. horvát személyazonosító igazolvány vagy útlevél) hozzanak magukkal a kérelembeadáshoz.
 • Kiskorú gyermekek (18. életévét be nem töltött) vagy cselekvőképtelen nagykorúak nevében a törvényes képviselők (szülő, gyám, gondnok) terjeszthetnek elő kérelmet, azonban a gyermek vagy a cselekvőképtelen személy megjelenése a fentiekben leírtak szerint kötelező.
 • Kiskorú gyermek honosításához mindkét szülőnek hozzá kell járulnia. Ha csak az egyik szülő tud megjelenni a kérelembeadáskor, úgy a másik szülő részéről közjegyző által hitelesített hozzájáruló nyilatkozat szükséges. 
 • Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek, úgy a magyar lakcímkártyájukat és egyéb dokumentumokat is hozzák magukkal a kérelembeadáshoz.
 • A kérelem elbírálásának ideje legkevesebb 4-6 hónap. A kérelem elfogadása esetén a köztársasági elnök honosítási okiratot állít ki. Az okirat megküldésre kerül ahhoz a külképviselethez, vagy magyarországi polgármesteri hivatalhoz, amelyet az ügyfél a honosítási kérelemben az állampolgársági eskü/fogadalom helyszíneként megjelölt. A honosítási okirat külképviseletre érkezését követően értesítjük ügyfeleinket és időpontot biztosítunk az eskü- vagy fogadalomtételre. Az eskü/fogadalom időpontjára szintén fontos, hogy rendelkezzen érvényes külföldi (pl. horvát) személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel.  

A magyar állampolgárság megszerzésének feltételei:

 • A kérelmező, vagy valamely felmenője magyar állampolgár volt.
 • A magyar nyelvet érti és beszéli.
 • A magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban.
 • A kérelmező honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

Ezúton szeretnénk hangsúlyozni, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének az egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon, magyar állampolgársággal járó ügyeiben önállóan el tudjon járni magyar nyelven. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor Ön a kellő szintet nem éri el, honosítási kérelmében nem számíthat pozitív döntésre.

Az eljárás részleteiről bővebben a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/egyszerusitett-honositasi-eljaras  címen olvashatnak.