Ulazak bez vize

 

U Mađarsku mogu ući bez vize državljani zemalja članica EU-a, odnosno EGP-a, te državljani sljedećih zemalja (1). Ne trebaju vizu članovi obitelji državljanina država članica EGP-a ukoliko raspolažu s boravkom izdanim članu obitelji državljanina EGP-a ili boravkom izdanim sa strane zemalja članica Šengenskog prostora.

Ulazak u Mađarsku s vizom

Pravila šengenskog viznog režima i ulaska vrijede samo za boravak do 90 dana. Pravila dugoročnog boravka, boravka dužeg od 90 dana određuju nacionalni pravni propisi pojedinih zemalja članica. Propisi izdavanja šengenskih viza na konzulatima raznih zemalja u osnovi su isti, naknade za vize su ujednačene.

Važno je znati kako je viza prethodna dozvola za ulazak koja automatski ne daje pravo vlasniku na ulazak. Potvrde uvjeta za ulazak i boravak se od putnika mogu tražiti i tijekom prelaska državne granice te ukoliko on te ne može predočiti, mogu ga vratiti s državne granice.

Nakon punopravnog članstva Mađarske u Šengenskom prostoru značajna promjena je da:

        - i za Mađarsku su važeće vize i boravišne dozvole izdane sa strane zemalja članica Šengenskog prostora, istovremeno

        - i jedinstvene šengenske vize izdane sa strane predstavništava Republike Mađarske boravišne dozvole izdane sa strane mađarskih organa su važeće u cijelom Šengenskom prostoru.

 

___________________________

(1) Albanija (isključivo osobe koje posjeduju biometrijsku putovnicu), Sjedinjene Američke Države, Andora, Antigua i Barbuda, Argentina, Australija, Bahami, Barbados, Bosna i Hercegovina (isključivo osobe koje posjeduju biometrijsku putovnicu), Brazil, Brunei, Bugarska, Čile, Crna gora, Costa Rica, Južna Koreja, Guatemala, Honduras, Hong Kong (isključivo osobe koje posjeduju putovnicu «Hong Kong Special Administrative Region»), Hrvatska, Izrael, Japan, Kanada, Makedonija bivša jugoslavenska republika, Makao (isključivo osobe koje posjeduju putovnicu «Regio Administrativa Especial de Macau»), Malezija, Mauricijus, Meksiko, Moldavija (isključivo osobe koje posjeduju biometrijsku putovnicu), Monako, Nicaragua, Panama, Paraguay, Rumunjska, Saint Kitts i Nevis, Salvador, San Marino, Sejšeli, Sveta Stolica, Singapur, Srbija (isključivo osobe koje posjeduju biometrijsku putovnicu), Tajvan (isključivo osobe koje posjeduju putovnicu izdanu sa strane Tajvana koja sadrži broj osobne iskaznice), Novi Zeland, Ukrajina (isključivo osobe koje posjeduju biometrijsku putovnicu), Urugvaj, Venezuela

 

 

Temeljni propisi izdavanja schengen vize

Tipovi šengenske vize:

        • aerodromska tranzitna viza (A): daje pravo na ulazak u međunarodnu zonu aerodroma na boravak tamo do polaska aviona u ciljnu državu. Za pribavljanje aerodromske tranzitne vize obvezatni su državljani zemalja naznačenih u fusnoti (2).

        - nije potrebna aerodromska tranzitna viza za sljedeće kategorije:

        osobe koje posjeduju vizu za dugotrajni boravak ili boravišnu dozvolu izdanu sa strane Bugarske, Cipra, Rumunjske, Hrvatske, Lihtenštejna, Irske ili Ujedinjenog Kraljevstava;

        osobe koje se vraćaju u svoju matičnu državu iz gore navedenih zemalja, odnosno Kanade, Japana ili Ujedinjenog Kraljevstva,

        ukoliko viza izdana za prethodno navedene države istekla te ako se osoba vraća iz druge zemlje izvan navedenih, ima obvezu posjedovanja aerodromske tranzitne vize,

        osobe koje imaju važeću boravišnu dozvolu izdanu sa strane Irske, Ujedinjenog Kraljevstva, Andore, Kanade, Japana San Marina ili Sjedinjenih Američkih Država koje osiguravaju bezuvjetni povratak,

        član obitelji prema direktivi 2004/38/EZ,

        osobe koje posjeduju diplomatsku putovnicu,

        članovi posade zrakoplova koji su državljani države potpisnice Čikaškog sporazuma.

 

        • kratkoročna ulazna viza (C): daje pravo na jedan, dva ili više ulazaka i u slučaju neprekidnog boravka najviše do 90 dana od dana ulaska, u slučaju prekida u roku od 6 mjeseci od datuma prvog ulaska ukupni boravak do 90 dana.

 

Pažnja!

Za prelazak između terminala 1 i 2 Zračne luke Budapest, ili za prelazak unutar Terminala 1 treba pribaviti tranzitnu vizu!

________________________

(2) Za pribavljanje aerodromske tranzitne vize obvezatni su državljani sljedećih zemalja: Afganistan, Bangladeš, Eritrea, Etiopija, Ghana, Irak, Iran, Demokratska Republika Kongo, Nigerija, Pakistan, Šri Lanka, Somalija.

 

Zahtjev za vizu se predaje na predstavništvu u zemlji čije državljanstvo predavatelj ima ili u drugoj zemlji koja se razlikuje od zemlje državljanstva ukoliko u toj zemlji ima važeću boravišnu dozvolu ili boravišnu iskaznicu.

Nadležnost predstavništva određuje se prema zemlji prvog ulaska u Šengenski prostor, odnosno prema zemlji u kojoj se planira najduži boravak u Šengenskom prostoru.

 

Zahtjev za vizu se može predati najranije tri mjeseca prije planiranog putovanja.

 

Dokumenti potrebni za zahtjev za vizu

                I. Opći uvjeti:

        - putovnica s minimalno dvije prazne stranice koja mora minimalno još tri mjeseca biti važeća računajući od datuma isteka vize koja se traži;

        - jedna slika u boji ne starija od 6 mjeseci formata kao za dokumente;

        - u potpunosti, čitko ispunjen i potpisan formular za vizu;

        o formular se može besplatno nabaviti na konzulatima ili se može skinuti s web stranice Konzularne službe Ministarstva vanjske trgovine i vanjskih poslova Mađarske (http://konzuliszolgalat.kormany.hu/vizumkerdoiv). Šengenski formular je jedinstven, stoga se formular bilo koje šengenske države može koristiti kao zahtjev za vizu za ulazak u Mađarsku.

        - zdravstveno osiguranje (za cjelokupno vrijeme boravka koje je važeće na području svih šengenskih država, za hitnu liječničku skrb, odnosno za troškove prijevoza doma iz zdravstvenih razloga putno-zdravstveno osiguranje za inozemstvo koje daje pokriće vrijedno minimalno 30.000 eura ili europska kartica zdravstvenog osiguranja)

        - važeća boravišna dozvola ili boravišna iskaznica kao potvrda o legalnom boravku ukoliko predavatelj zahtjeva nije državljanin zemlje primateljice

 

Osim općih uvjeta za dobivanje vize treba potvrditi i novčano pokriće te cilj ulaska prema sljedećima:

                II. Kao potvrda novčanog pokrića potreban je jedan od sljedećih dokumenata:

        - potvrda poslodavca o primanjima u originalu te zadnje tri platne liste ili

        - izvadak iz banke o prometu računa u zadnja tri mjeseca ili

        - potvrda o isplati mirovine ili

        - u slučaju pojedinačnog privrednika / poduzetnika / firme s jednim članom potvrda o evidentiranju, potvrda iz banke, bilanca firme

        - službeno pozivno pismo ovjereno u Uredu za strance i azil Mađarske (Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal).

 

III. Dokaz o prijevoznom sredstvu:

        - važeća putna karta ili dokumenti od automobila ili potvrda turističke agencije

 

IV. Za potvrdu cilja putovanja potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 

Za vizu s ciljem tranzita:

        - važeća putna karta kojom se potvrđuje cilj putovanja ili prijevozno sredstvo kojim se stranac koristi te koje je osigurano na odgovarajući način,

        - ukoliko je potrebno, viza države koja je cilj putovanja.

 

Za kratkoročnu ulaznu vizu:

        - U slučaju turističkog putovanja potvrda putničke agencije ili u slučaju pojedinačnog putovanja prethodno isplaćena rezervacija smještaja.

        - U slučaju ulaska s ciljem školovanja ili nekog drugog znanstvenog, stručnog osposobljavanja potvrda o primanju institucije koja prima i potvrda o očekivanoj adresi boravka u Mađarskoj.

        - U slučaju posjete službeno pozivno pismo ovjereno u Uredu za strance i azil Mađarske (Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) ili pozivno pismo sastavljeno i ovjereno kod javnog bilježnika i kopija osobne iskaznice/putovnice osobe iz Mađarske koja poziva.

        - U slučaju njegovanja obiteljskih veza dokumenti koji se odnose na posjetu ili potvrda predavatelja zahtjeva o postojanju obiteljskih veza te izjava istoga kojim se prikazuje cilj ulaska i boravka potpisana pod punom kaznenom odgovornošću. U izjavi treba navesti srodstvo te ime i prezime, adresu, broj telefona člana obitelji.

        - Prilikom ulaska s poslovnim ciljem, u slučaju postojanja poslovnog partnera u Mađarskoj pozivno pismo poslovnog partnera, potvrda o postojanju trgovinsko-poslovnih veza ili potvrda lokalne trgovačke / privredne komore o poslovnoj djelatnosti i potvrda o očekivanoj adresi boravka u Mađarskoj.

        - U slučaju ulaska s ciljem liječenja potvrda zdravstvene ustanove o primitku koja sadrži da očekivano pokriće liječenja postoji, odnosno druga potvrda o pokriću liječenja i potvrda o očekivanoj adresi boravka u Republici Mađarskoj.

        - U slučaju prijevoznika potvrda, odnosno zamolba prijevozničke firme.

        - S ciljem posjete groba člana obitelji koji je pokopan na području Mađarske dokument kojim se potvrđuje postojanje groba i kojim se potvrđuje srodstvo.

        - U slučaju ulaska s ostalim ciljem (redoviti šoping, zabava, itd.) koji se ne može svrstati u drugu kategoriju: izjava dana pod punom kaznenom odgovornošću kojom se prikazuje cilj ulaska i boravka.

U slučaju maloljetnog djeteta izjava zakonskog skrbnika o preuzimanju troškova uz potvrdu o potrebnim novčanim sredstvima te po potrebi suglasnost drugog roditelja.

 

Naknade za vize od 1. siječnja 2017. godine

Naknada za postupak koji se odnosi na izdavanje aerodromske tranzitne, ili kratkoročne ulazne vize

60 EUR

Naknada za postupak koji se odnosi na izdavanje vize za preuzimanje boravišne dozvole

60 EUR

Naknada za postupak koji se odnosi na izdavanje vize sezonskog zapošljavanja

40 EUR

 

Temeljno oslobađanje od naknade za vizu

        - bez naknade za članove obitelji državljanina države EGP-a

        - bez naknade za dijete mlađe od 6 godina

        - bez naknade za člana dječje grupe koja ima više od 5 članova.

        - bez naknade za državljanina treće zemlje ukoliko posjeduje diplomatsku

  •        

        - bez naknade za učenike i studente kojima je cilj boravka školovanje

        - bez naknade predstavnici neprofitnih organizacija mlađi od 25 godina koji sudjeluju na seminarima, konferencijama, sportskim događanjima organiziranim sa strane neprofitnih organizacija.

 

 

Daljnje oslobađanje od naknade

U odnosu na državljane pojedinih zemalja daljnje oslobađanje od naknade ili popuste kod naknade za vize omogućuju bilateralni sporazumi sklopljeni sa strane Europske unije radi olakšica za vize. Molimo da se o detaljima istih za daljnje informacije obratite mađarskim predstavništvima koja se u pojedinim državama nalaze odnosno tamo su akreditirana. Povlaštene države koje plaćaju naknadu u iznosu od 35 EUR-a su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Moldavija, Srbija, Rusija, Ukrajina.

 

Naknadu u iznosu od 35,00.-eura plaćaju djecu između 6 i 12 godina starosti te državljani država koje temeljem bilateralnih sporazuma s Europskom unijom imaju olakšice.

 

Pažnja!

        1. Naknada za vizu uplaćuje se prilikom predaje zahtjeva za vizu.

        2. Za izdavanje vize konzulat, osim gore navedenih naknada, druge naknade ne obračunava.

        3. U slučaju odbijanja zahtjeva za vizu naknada za vizu se ne vraća.

 

Zahtjev za vizu se predaje isključivo osobno!

 

Provjera, donošenje odluke o zahtjevu za vizu

Donošenje odluke o zahtjevu za vizu spada u nadležnost konzula, odluku ne smiju donijeti ni mađarski ni strani mjesni zaposlenici.

S ciljem provjere zahtjeva za vizu konzul

        • svaki put provjera listu sa zabranom ulaska (SIS)

        • provjerava ranije zahtjeve za vizu predavatelja zahtjeva

        • u određenim slučajevima obvezatan je konzultirati se s nadležnim organima drugih zemalja članica

        • može konzultirati s Uredom za strance i azil Mađarske (Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal), odnosno s Ministarstvom vanjske trgovine i vanjskih poslova Mađarske

        • može konzultirati s drugim šengenskim konzulatima

        • od predavatelja zahtjeva za vizu pored već priloženih dokumenata može zatražiti predočenje i drugih dokumenata, potvrda.

 

Rok za donošenje odluke u zahtjevu za šengenskom vizom je 15 dana koji se po potrebi može produžiti za 30 odnosno 60 dana.

 

Odbijanje zahtjeva za vizu

U slučaju zabrane ulaska ili nedoumica koje se javljaju prilikom provjere zahtjeva, zahtjev za vizu konzulat odbija. Predočenje lažnih dokumenata već samo po sebi služi kao razlog za odbijanje.

O razlogu odbijanja konzulat – isključivo osobno predavatelju zahtjeva – daje pisanu obavijest za na to predviđenom obrascu.

U slučaju odbijanja naknadu zahtjeva za vizu konzulat ne vraća.

 

Pravni lijek: vezano za odluku o odbijanju zahtjeva predavatelj zahtjeva može predati žalbu u roku od 8 dana od dana preuzimanja odluke o odbijanju zahtjeva na predstavništvu koje je donijelo odluku u zahtjevu. Naknada za žalbu iznosi 30,00.-eura koja se ni u slučaju pozitivne odluke o žalbi ne vraća. Odluku u žalbi donosi Ministarstvo vanjske trgovine i vanjskih poslova u roku od 15 dana.

U slučaju odbijanja, uz ponovnu uplatu naknade za postupak u zahtjevu za vizu, bilo kada se može predati novi zahtjev.

 

Dugoročni boravak

Reguliranje boravka dužeg od 90 dana spada pod nacionalnu nadležnost, to jest ne postoji jedinstvena praksa među šengenskim državama članicama. Stranac koji želi ući u Mađarsku na duže vrijeme može predati zahtjev za vizu za preuzimanje boravišne dozvolu. U slučaju donošenja pozitivne odluke o tome dobiva jednokratnu ulaznu vizu s ciljem preuzimanja boravišne dozvole u trajanju od najviše 30 dana. Uz zahtjev za boravišnu dozvolu – ovisno o cilju ulaska – potrebni su sljedeći dokumenti kao potvrdni:

Vršenje djelatnosti prihodovanja

        - radna dozvola,

        - ugovor o radu,

        - dokument kojim se potvrđuje stanovanje u Mađarskoj i

        - potvrda o tome od čega će živjeti dok ne dobije svoju prvu plaću (izvadak iz banke u Mađarskoj, potvrda poslodavca o davanju predujma, itd.)

 

odnosno

        - potvrda o karakteru djelatnosti prihodovanja (Ugovor društva),

        - odluka o upisu u sudski registar firmi,

        - dokument kojim se potvrđuje stanovanje u Mađarskoj,

        - potvrda o stručnom osposobljavanju potrebnom za radno mjesto,

        - izjava, potvrda o godišnjem (očekivanom godišnjem) prihodu,

        - potvrda o novčanom iznosu koji stoji na raspolaganju u Mađarskoj,

        - pojednostavljena bilanca za prethodnu godinu (u slučaju firme koja već posluje),

        - potvrda o tome kako firma nema javni dug (u slučaju firme koja već posluje),

        - ukoliko firma ima mađarske zaposlenike, onda njihovi ugovori o radu,

        - u slučaju novog poduzetništva kratak poslovni plan.

 

Školovanje

        - potvrda iz škole o učeničkom, studentskom pravu,

        - dokument kojim se potvrđuje stanovanje u Republici Mađarskoj (potvrda o smještaju u đačkom ili studentskom domu ili ugovor o najmu stana zajedno s izvatkom iz vlasničkog lista) i

        - dokumenti kojim se potvrđuju novčana sredstva potrebna za život u Mađarskoj (izvadak iz banke ili izjava roditelja o tome kako oni preuzimaju na sebe sve troškove boravka u Mađarskoj ili potvrda o primanju stipendije),

        - potvrda obrazovne ustanove o uplati školarine/oslobađanju od školarine.

 

Spajanje obitelji

        - dokument kojim se potvrđuje stanovanje u Mađarskoj,

        - dokument kojim se potvrđuju novčana sredstva potrebna za život u Mađarskoj,

        - ovjerena kopija izvatka iz matične knjige vjenčanih/rođenih i

        - kopija putovnice rođaka u Republici Mađarskoj.

 

Posjeta

        - službeno pozivno pismo ili pozivno pismo sastavljeno kao javnobilježnička isprava,

        - potvrda o prosječnim primanjima osobe koja poziva,

        - izvadak iz vlasničkog lista i

        - kopija putovnice ili osobne iskaznice osobe koja poziva.

 

 

Liječenje

        - naziv, adresa zdravstvene ustanove koja prima,

        - potvrda o liječenju, o njegovom karakteru, očekivanom trajanju,

        - potvrda o novčanim sredstvima potrebnim za liječenje i boravak u Mađarskoj,

        - potvrda stanovanja u Mađarskoj ukoliko neće boraviti u bolnici,

        - u slučaju liječenja malodobnog djeteta ili člana obitelji kojemu je potrebna skrb, potvrda o smještaju i novčanim sredstvima pratitelja.

 

Istraživanje

        - sporazum o prihvaćanju sklopljen s akreditiranom istraživačkom organizacijom,

        - ukoliko istraživač ne raspolaže s potrebnim novčanim sredstvima, preuzimanje obveze sa strane istraživačke organizacije, u pisanom obliku, kako će u slučaju boravka istraživača dužeg od vremena dopuštenog boravka troškove njegovog izgona iz zemlje nadoknaditi.

 

Vršenje volonterske djelatnosti

        - ugovor o vršenju volonterske djelatnosti sklopljen sa, prema zakonu određenom organizacijom koja prima (npr.: mjesna samouprava, crkva, knjižnica, itd.)